Nyelv

 

 

Közzététel

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseinek megfelelően az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

 

 

Általános közzétételi adatok

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: ELI-HU Nonprofit Kft.

Székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Levelezési cím: Székhely címmel megegyező

Telefon: + 36 1 336 0542

Fax: + 36 1 336 0542

Elektronikus levélcím: info@eli-alps.hu

Honlap: http://www.eli-alps.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Telefon: + 36 1 336 0542

Fax: + 36 1 336 0542

Elektronikus levélcím: info@eli-alps.hu

 

1.1.2. A szervezeti struktúra

Az ELI-HU Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza

1.1.3. A szerv vezetői

Az ELI-HU Nonprofit Kft. vezetői neve, beosztása, elérhetőségei és javadalmazása

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló vagy részvételével (közvetlen irányításával) működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Törvényességi felügyelet gyakorlója:

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Székhely: 6722 Szeged, Tábor u. 4.

Telefonszám: +36 62 563 400

Honlap: http://szegeditorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/szegedi-torvenyszek-cegbirosaga 

Email: birosag@szegedit.birosag.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.     A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az ELI-HU Nonprofit Kft. tevékenységét meghatározó jogszabályok:

 

Törvények

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

- A polgárok személyes adatainak nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

- A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.évi XXXIII. törvény 

- A használati minták oltalmáról szóló 1991.évi XXXVIII. törvény

- A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001.évi XLVIII. törvény 

- A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

- A személyi-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

- A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

- A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 

- A központosított közbeszerzés: a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

- az európai parlament és a tanács 1303/2013/eu rendelete 

- a Bizottság (eu) 2015/207 végrehajtási rendelete 

- 480/2014 EU rendelet 

- A belföldi kiküldetést teljesítő munkavállalók költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII.28.) Kormányrendelet

- A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII.28.) Kormányrendelet

- A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag-és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet

- Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve

- A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet

Szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

- Szervezeti és Működési Szabályzat

- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

- Szervezeti ábra

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. A szervezet nyilvántartásai

A nyilvántartott adatokhoz történő hozzáférés módja a Társaság Közérdekű Adatok Közzététele Szabályzatban olvasható. 

2.5. Nyilvános kiadványok

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem ad ki nyilvános kiadványokat.

2.6. Döntéshozatal, ülések 

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft. nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok

Nincsen az ELI-HU Nonprofit Kft. által kiírt pályázat.

2.9. Hirdetmények

Az ELI-HU Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmények, közlemények. http://www.eli-alps.hu/?q=hu/sajtokozlemenyek

facebook: https://www.facebook.com/EliAlpsLezerkozpontSzeged

 

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adat megismerésére szóban, írásban (6728 Szeged, Budapesti út 5., hrsz.: 01392/19) vagy elektronikus úton (adat@eli-alps.hu) bárki igényt nyújthat be.  A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat).
Az ELI-HU Nonprofit Kft. a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmeket a Jogi és igazgatási csoport adatvédelmi felelősén keresztül fogadja. Az adatigénylésnek az ELI-HU Nonprofit Kft. nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet az ELI-HU Nonprofit Kft. jogszabály vagy az Adatvédelmi szabályzat alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.
A közadat megismerésére irányuló igénynek az ELI-HU Nonprofit Kft. az igény beérkezését követő 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylésnek Adatfelelős nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése Adatfelelős alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal, azaz maximum 30 napra meghosszabbítható. Erről az igénylőt azonban az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
Amennyiben az ELI-HU Nonprofit Kft. megtagadja a közadatkérés teljesítését, erről (az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt) az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíti az igénylőt.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az ELI-HU Nonprofit Kft. belső adatvédelmi felelőse útján nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
Az igénylő a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az Infotv. 31. § szerint a Szegedi Járásbírósághoz (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) fordulhat. Az eljárás soron kívüli és az Itv. 57. § (1) bekezdés o) pontja értelmében illetékmentes. Az igénylő ezen túl a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentést tehet vizsgálatának kezdeményezése érdekében.
 

2.11. Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az ELI-HU Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája és az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozó adatok listája: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az ELI-HU Nonprofit Kft.-re vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

Mérleg (2011-12, 2013, 2014, 2015) és eredmény kimutatás terv (2011-12, 2013, 2014, 2015) adatok évenkénti bontásban

3.2.2. Számviteli beszámolók

Beszámolók évenkénti bontásban

3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. A foglalkoztatottak

A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok. Az egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. (Archív: 2017. I. negyedév)

3.3.2. Támogatások

3.3.3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések, azok tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

3.3.4. Koncessziók

Az ELI-HU Nonprofit Kft. koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

http://www.eli-alps.hu/?q=hu/Projektjeink 

3.3.7. Közbeszerzés

http://www.eli-alps.hu/?q=hu/node/235

Közbeszerzési hatóság honlapja

Közbeszerzési törvény